Při objednávce nad 1000Kč doprava zdarma.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jsme obchodní společnost MEDIAPLEX s.r.o., IČO: 24316148, se sídlem Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5, vedená u Městského soudu v Praze, vložka C, oddíl 195818 (dále jen „My“ nebo „Naše společnost“).

 

Zároveň jsme správcem Vašich osobních údajů, který je odpovědný za jejich zpracování.

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Email: info@mediaplex.cz

Telefon: 724 672 963

Adresa: Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) byly vytvořeny v souladu s nařízením GDPR (dále jen „GDPR“) a stanovují, jakým způsobem zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje.

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Když Vám prodáváme naše zboží a poskytujeme služby, tak se dostáváme do kontaktu s lidmi, a tudíž i do kontaktu s jejich osobními údaji. Abychom mohli tuto činnost dělat kvalitně a profesionálně, potřebujeme získat některé Vaše osobní údaje. Abyste mohli lépe pochopit nejen rozsah zpracování Vašich osobních údajů, ale i smysl jejich zpracování, rozřazujeme tyto údaje do následujících kategorií:

 • Identifikační a adresní údaje, tj. údaje, které nám umožňují Vás identifikovat tak, abychom s Vámi mohli uzavřít smlouvu a mohli Vám poskytnout naše produkty bez nepřiměřených právních a věcných rizik např. jméno, příjmení, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, fakturační adresa, adresa odběrného místa, sídlo podnikání, IČO;
 • Údaje související s poskytováním služeb, tj. údaje vznikající v souvislosti s plněním smlouvy, např. datum uzavření smlouvy, délka trvání, datum a důvod ukončení, datum úhrady ceny, historie objednávek, identifikační číslo, údaje nezbytné pro řádné plnění smlouvy, vč. výše cen, případně číslo bankovního účtu, datum úhrady ceny;
 • Elektronické údaje, tj. údaje vznikající v souvislosti s Vaší návštěvou našich webových stránek, např. IP/MAC adresa zařízení, cookies, identifikátory v sociálních sítích, lokalizační údaje zařízení užívaného zákazníkem atd.;
 • Geolokační údaje – údaj o geografické poloze;
 • Kontaktní údaje, tj. údaje, které nám umožňují s Vámi navázat kontakt a komunikovat, např. e-mailová adresa, telefonní číslo.

Jakým způsobem se k nám Vaše osobní údaje dostanou?

Vaše osobní údaje se k nám mohou dostat následujícími způsoby:

 • Tím, že nám je poskytnete při vzájemné komunikací prostřednictvím telefonu, e-mailu, pošty, registrace, webového kontaktního formuláře, webového uživatelského rozhraní apod.,
 • Tím, že je získáme z veřejně přístupných zdrojů (např. veřejné rejstříky osob, veřejné seznamy, profesní sociální sítě),
 • Tím, že je získáme při plnění našich zákonných povinností.
 • Tím, že je získáme při tom, když navštívíte naše webové stránky například prostřednictvím cookies.

 

Jaké jsou účely, právní důvody a doba zpracování osobních údajů?

V níže uvedených tabulkách jsou uvedeny účely a právní důvody (tituly) zpracování Vašich osobních údajů, a také na jak dlouho jsou tyto údaje u nás uloženy.

Účelem zpracování se dle těchto Zásad rozumí jakákoliv činnost, kterou vykonáváme v rámci prodeje našich produktů, pro něž potřebujeme pracovat s Vašimi osobními údaji (jde zejména o uzavření a plnění kupní smlouvy, plnění našich zákonných povinností, zasílání newsletterů apod.).

Právním důvodem zpracování se dle těchto Zásad rozumí jeden ze čtyř níže popsaných důvodů zákonného zpracování osobních údajů ve smyslu GDPR:

Právní důvod

Vysvětlení

Příklad zpracování

souhlas

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud nám k tomu dáte svůj souhlas.

Rozesílka newsletterů na základě toho, že jste nám prostřednictvím webového formuláře poskytli svou e-mailovou adresu.

plnění smlouvy

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné k plnění smlouvy.

Pokud spolu uzavřeme smlouvu, budeme zpracovávat Vaše identifikační, adresní a kontaktní údaje, abychom mohli splnit své závazky a zkontrolovat plnění těch Vašich.

plnění právních povinností

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nezbytné k plnění právní povinnosti.

Abychom splnili naše zákonné povinnosti, musíme 10 let uchovávat daňové doklady. Na těchto dokladech je např. Vaše jméno a příjmení, adresa apod.

oprávněný zájem

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud náš oprávněný zájem na jejich zpracování převáží Vaše práva a svobody.

Při vstupu na naše webové stránky zpracováváme statistické údaje o jejich procházení.

 

 

Účel č. 1 - UZAVŘENÍ A PLNĚNÍ SMLOUVY

Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abyste si od nás mohli koupit naše produkty a zboží. Nemáte povinnost nám Vaše údaje za tímto účelem poskytnout. Bez těchto údajů bychom Vám však nemohli zboží prodat a následkem by byla nemožnost uzavření smlouvy.

Vaše osobní údaje dále zpracováváme při správě vašich dotazů, vyřizování podnětů či stížností. Pokud se pro komunikaci s námi rozhodnete využít některou ze sociálních sítí, je třeba mít na paměti, že se zpracování takto poskytnutých údajů řídí rovněž podmínkami těchto sociálních sítí, které nedokážeme ovlivnit. Zpracování osobních údajů je pro tento účel odůvodněno naším oprávněným zájmem na možnosti komunikovat se zákazníky či Vaším souhlasem, v závislosti na tom, která ze stran komunikaci iniciuje. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. Rozhodnete-li se publikovat recenzi, činíte tak dobrovolně a my Vaše údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Dílčí činnosti

Rozsah zpracovávaných údajů

Právní důvod

Doba zpracování

Jednání o uzavření, změně nebo ukončení kupní smlouvy nebo její plnění 

Identifikační a adresní údaje; Údaje související se smlouvou a jejím plnění; Kontaktní údaje, Údaje charakterizující Vaši osobu

Plnění smlouvy

Po dobu trvání smluvního vztahu

Komunikace, hodnocení spokojenosti, publikace recenzí, vyřizování podnětů, stížností a reklamací

Identifikační a adresní údaje; Údaje související se smlouvou a jejím plnění; Kontaktní údaje

Oprávněný zájem

Po dobu 4 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. po dobu 4 let od získání osobních údajů

Souhlas

Do odvolání Vašeho souhlasuÚčel č. 2 - PLNĚNÍ ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

Některé Vaše osobní údaje zpracováváme i za účelem plnění našich zákonných povinností, zejména účetních a daňových. Zpracování osobních údajů pro tento účel je odůvodněno plněním zákonných povinností. Tyto údaje o Vás musíme zpracovávat.

 

Dílčí činnosti

Rozsah zpracovávaných údajů

Právní důvod

Doba zpracování

Plnění zákonných povinností v oblasti účetnictví a daní

Identifikační a adresní údaje; Kontaktní údaje (zejména údaje povinně uváděné na účetních a daňových dokladech) 

Plnění právních povinností v oblasti účetnictví a daní, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Po dobu stanovenou příslušnými zákony, zejména zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.


Účetní údaje jsou zpracovávány po dobu 5 let, daňové doklady po dobu 10 let.Účel č. 3 – ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Některé Vaše osobní údaje (zejména emailovou adresu či telefonní číslo) zpracováváme i pro účely zasílání obchodních sdělení (newsletterů a nabídek našich služeb či nových pracovních pozic, které by se Vám mohly líbit). Obchodní sdělení zasíláme uživatelům na základě našeho oprávněného zájmu nebo těm, kteří s tím souhlasili (např. prostřednictvím webového formuláře). 

Informace, které nám poskytnete, jakož i informace získané jinak v souvislosti s našimi výrobky či službami – jako například údaje o tom, jak používáte webové stránky, údaje o provedených objednávkách služeb či informace o Vaší účasti na akcích a v soutěžích můžeme použít k personalizaci našich obchodních sdělení.

Zpracování osobních údajů pro účel zasílání obchodních sdělení je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám zasílat obchodní sdělení. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Stejně tak můžete vznést námitku proti rozesílce na základě našeho oprávněného zájmu. Pokud nám dáte vědět, že si obchodní sdělení již nepřejete dostávat, rozesílku ihned ukončíme. K tomu, prosím, využijte kontaktní údaje výše.

Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout. 

Dílčí činnosti

Rozsah zpracovávaných údajů

Právní důvod

Doba zpracování

Zasílání obchodních sdělení

Identifikační a adresní údaje; Údaje související s kupní smlouvou a jejím plněním; Elektronické údaje; Kontaktní údaje (především emailová adresa a telefonní číslo)

Oprávněný zájem spočívající v zasílání obchodních sdělení našim zákazníkům dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, max. po dobu 3 let od okamžiku, kdy přestanete být naším zákazníkem

Souhlas

Do okamžiku, kdy nám sdělíte, že si nepřejete obchodní nabídky dostávat, příp.do odvolání vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sděleníÚčel č. 4 – OCHRANA NAŠICH PRÁV 

Po ukončení našeho smluvního vztahu ještě po přiměřenou dobu danou zákonnými promlčecími lhůtami uchováváme Vaše údaje za účelem ochrany našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Zpracování Vašich údajů pro tento účel je odůvodněno naším oprávněným zájmem na ochraně našich práv, majetku či bezpečí nebo práv, majetku či bezpečí dalších osob. Vaše osobní údaje můžeme v tomto případě využít např. k prevenci či odhalování podvodů, zneužití, protiprávního použití a porušení našich obchodních podmínek, jakož i k tomu, abychom splnili rozhodnutí soudu či dalších orgánů činných v trestním řízení, orgánů státní správy či podmínek stanovených platným právními předpisy

Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout, nicméně Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme v situacích, kdy jste nám své osobní údaje již poskytli.

Dílčí činnosti

Rozsah zpracovávaných údajů

Právní důvod

Doba zpracování

Ochrana našich práv

Identifikační a adresní údaje; Údaje související s kupní smlouvou a jejím plnění; Kontaktní údaje

Oprávněný zájem

Po dobu 4 let od ukončení našich smluvních vztahů, příp. po dobu 4 let od získání osobních údajůÚčel č. 5 – SPRÁVA UŽIVATELSKÝCH ÚČTŮ

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat a vytvořit si svůj zákaznický účet, ve kterém můžete spravovat svá osobní nastavení atd. Pro tento účel musíme zpracovávat Vaši e-mailovou adresu, jméno, příjmení a kontaktní adresu, případně i telefonní číslo. Tyto údaje pak slouží pro jednodušší poskytování našich služeb. 

Zpracování osobních údajů pro tento účel je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám založit uživatelský účet, a tak ani poskytovat většinu námi nabízených služeb. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat a svůj účet smazat. Pokud nám dáte vědět, že si již nepřejete nadále využívat Váš uživatelský účet, Váš účet ihned zrušíme. K tomu můžete využít kontaktní údaje uvedené výše nebo odpovídající odkaz ve vašem profilu.

Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

 

Dílčí činnosti

Rozsah zpracovávaných údajů

Právní důvod

Doba zpracování

Správa zákaznických účtů

Identifikační a adresní údaje; Kontaktní údaje

Souhlas

Po dobu trvání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tento účelÚčel č. 6 – PŘÍMÝ MARKETING A NAŠE PROPAGACE

Technologie tvorby personalizovaného obsahu a reklamy nám umožňují zobrazovat návštěvníkům, kteří již o naše webové stránky či služby projevili zájem, naše reklamy na partnerských webech. Snažíme se o to, aby se Vám zobrazovala pouze ta reklama, která Vás skutečně zajímá, a nikoliv reklama bez jakékoliv vazby k Vaší osobě a zájmům. Na základě historie Vašich poptávek po pracovních pozicích, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na našich webových stránkách a na webových stránkách a aplikacích třetích stran (včetně sociálních sítí) zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies. O správě Vašich preference ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v Informacích o zpracování cookies.

Zpracování osobních údajů pro účel přímého marketingu a tvorby personalizovaného obsahu a reklamy je odůvodněno Vaším souhlasem, případně naším oprávněným zájmem na přímém marketingu. Poskytnutí osobních údajů na základě Vašeho souhlasu je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné Vám poskytovat personalizovaný obsah a reklamu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat. Poskytnutí osobních údajů v tomto případě není zákonným či smluvní požadavkem. Nemáte tak povinnost nám pro tento účel své osobní údaje poskytnout.

Dílčí činnosti

Rozsah zpracovávaných údajů

Právní důvod

Doba zpracování

Procházení našeho webu a nabídka relevantního obsahu v závislosti na Vaší geografické poloze

Geolokační údaje

Souhlas

Do odvolání Vašeho souhlasu

Zobrazování personalizovaného obsahu a reklamy (přímý marketing)

Elektronické údaje (zejména cookies), Kontaktní údaje (zejména emailová adresa a telefonní číslo)

Souhlas

Do odvolání Vašeho souhlasuÚčel č. 7 – PROVOZOVÁNÍ ZÁKAZNICKÉ SOUTĚŽE A DORUČOVÁNÍ VÝHER

Čas od času můžeme provozovat zákaznickou soutěž či akci (dále jen jako soutěž) a dle parametrů dané soutěže zpracovávat i Vaše osobní údaje. Typicky jde o Vaši e-mailovou adresu, jméno, příjmení a doručovací adresu, záleží však vždy na konkrétním případu. 

Zpracování osobních údajů pro účel provozování zákaznické soutěže a doručování výher je odůvodněno Vaším souhlasem. Poskytnutí osobních údajů je v tomto případě dobrovolné, bez něj by ale nebylo možné se účastnit zákaznické soutěže. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, avšak zpravidla to bude znamenat Vaše vyřazení ze soutěže. 

Dílčí činnosti

Rozsah zpracovávaných údajů

Právní důvod

Doba zpracování

Provozování zákaznické soutěže a doručování výher

Identifikační a adresní údaje; Kontaktní údaje

Souhlas

Po dobu trvání zákaznické soutěžeÚčel č. 8 - NÁVŠTĚVA NAŠEHO WEBU

Při návštěvě našich webových stránek o Vás automaticky zpracováváme osobní údaje v rozsahu, za účelem a na základě právního titulu uvedeného níže v tabulce. Více informací o tom, co jsou to soubory cookies, jaké cookies používáme a k čemu, naleznete v Informacích o zpracování cookies.Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Abychom mohli zajistit bezpečí pro Vaše osobní údaje a zároveň Vám profesionálně nabízet a prodávat naše produkty, pomáhají nám se zpracováním osobních údajů následující okruhy příjemců a zpracovatelů:

Příjemci

Důvody zpřístupnění

Účetní, daňoví poradci a auditoři, právní zástupci a notáři

Věci, kterým nerozumíme, svěřujeme odborníkům. V nezbytném rozsahu tedy předáváme Vaše osobní údaje ke zpracování účetním, daňovým poradcům, auditorům, právním zástupcům či notářům. V drtivě většině případů jde pouze o údaje obsažené na účetních a daňových dokladech. 

Subjekty zajišťující chod webu a software

Abychom Vám mohli nabízet a prodávat naše produkty a poskytovat služby na té nejvyšší úrovni, musíme spolupracovat s celou řadou poskytovatelům informačních a komunikačních služeb (např. poskytovatelé IT služeb a hostingu včetně cloudových uložišť, poskytovatelé zabezpečení a integrity našich služeb a webových stránek, poskytovatelé fakturačních či účetních systémů).

Subjekty zajišťující marketingové a grafické služby, pořádání společenských akcí

S přípravou a realizací marketingových kampaní nám mohou pomáhat marketingové agentury, marketingoví specialisté či grafici. 

Subjekty zajišťující rozesílání obchodních nabídek

Rozesíláním obchodních nabídek můžeme pověřit třetí subjekty, kterým za tímto účelem poskytne Vaše osobní údaje v rozsahu osobních údajů, které o Vás zpracováváme za účelem zasílání obchodních nabídek (typicky emailová adresa či telefonní číslo).

Subjekty zajišťující služby platebního styku (provozovatelé platebních bran, banky apod.)

Abychom umožnili řádný platební styk, musíme Vaše osobní údaje předat subjektům, které platební styk zajišťují

Orgány veřejné moci (soudy, státní zastupitelství, orgány státní správy a samosprávy, Policie ČR apod.)

Orgánům veřejné moci zpřístupňujeme Vaše osobní údaje v případech, kdy jsme k tomu povinni na základě kupní smlouvy (typicky při podání žaloby, návrhu, podnětu apod.) nebo pokud to vyžaduje zákon. Zpřístupňování osobních údajů těmto subjektům neprobíhá pravidelně, ale pouze nahodile.

Provozovatelé sociálních sítí

Na základě historie Vašich objednávek, zájmů a chování na webových stránkách Vám může být na sociálních sítích zobrazován personalizovaný obsah a nabídky. Toto umožňují především cookies, které jsou používány tzv. widgety, které jsou vloženy na našich webových stránkách. O správě Vašich preferencí ohledně zpracování cookies se můžete dočíst v dokumentu Informace o zpracování cookies.Jsou Vaše osobní údaje předávány i mimo EU?

Předáváme-li Vaše osobní údaje ke zpracování do třetí země (mimo Evropský hospodářský prostor, jehož součástí jsou i státy stojící mimo Evropskou unii - Island, Lichtenštejnsko a Norsko) nebo mezinárodní organizaci, činíme tak pouze za předpokladu, že Evropská komise rozhodla o tom, že tato třetí země nebo mezinárodní organizace zajišťují odpovídající úroveň ochrany, nebo pokud příjemce osobních údajů poskytl vhodné záruky jejich ochrany a v cílové zemi jsou k dispozici vymahatelná práva subjektu údajů a účinná právní ochrana subjektů údajů.

 

Jakým způsobem jsou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Osobní údaje jsou zpracovávány manuálně i automatizovaně. O všech činnostech zpracování vedeme řádné záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy. 

 

Jaká jsou Vaše práva jako subjektů údajů?

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte prostřednictvím našich kontaktních údajů, které jsou uvedeny v úvodu těchto Zásad. Vyhrazujeme si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. Pokud se žádosti opakují a jsou zjevně nedůvodné či nepřiměřené, můžeme Vám uložit přiměřený poplatek nebo odmítnout žádosti vyhovět.

 

 • Právo na přístup k osobním údajům

 

Chcete-li vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo získat od nás informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě opakované žádosti jsme oprávněni za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek na základě vzniklých administrativních nákladů.

 

 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů

 

V případě, že se domníváte, že o Vás zpracováváme nepřesné či nepravdivé údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Rovněž máte právo na doplnění neúplných údajů. Opravu či doplnění provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na naše technické a časové možnosti.

 

 • Právo na výmaz

 

Máte právo požadovat výmaz osobních údajů, které o Vás zpracováváme, a to v následujících případech:

 1. Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány;
 2. Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně;
 3. odvolali jste souhlas, na jehož základě bylo zpracování Vašich osobních údajů prováděno, a nemáme žádné jiné oprávnění (právní důvod) tyto osobní údaje dále zpracovávat;
 4. vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů v případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účel marketingu (např. zasílání newsletterů);
 5. vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, a pokud nebudeme schopni prokázat, že náš oprávněný zájem převažuje nad Vaším právem na výmaz;
 6. existuje nějaký zákonný důvod, který vyžaduje výmaz těchto osobních údajů;
 7. zpracováváme osobní údaje dítěte, aniž by byl dán rodičovský souhlas k takovému zpracování.

 

 • Právo na omezení zpracování osobních údajů

 

V případě, že nemáte zájem o úplný výmaz, ale pouze o dočasné omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po nás požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.

 

 • Právo na přenositelnost údajů

 

V případě, že chcete, abychom Vaše osobní údaje předali třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. Avšak v případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

 

 • Právo vznést námitku

 

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany našich oprávněných zájmů. V případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky bez zbytečného odkladu ukončíme.

 

 • Právo kdykoliv odvolat souhlas

 

Pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo kdykoliv tento svůj souhlas odvolat. 

 

Pokud jde o zpracování Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat jednoduše tak, že na daný email odpovíte „Ne“ či jakkoliv jinak v odpovědi vyjádříte svůj nesouhlas, nebo kliknete na příslušný odkaz, pokud je na konci obchodního sdělení uveden.

 

 

 • Právo na informace o automatizovaném rozhodování, včetně profilování

 

Nejste předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

 

 

 • Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

Kdykoliv pak máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111. Stížnosti lze podávat prostřednictvím kontaktů uvedených zde.

 

Jsou zpracovávány i údaje o dětech?

Naše produkty, služby ani webové stránky nejsou primárně určeny osobám mladším 16 let. Jejich osobní údaje tedy úmyslně neshromažďujeme. Pokud poskytujeme produkty či služby osobě mladší 16 let, žádáme o souhlas osoby, která k dítěti vykonává rodičovskou odpovědnost. Pokud zjistíme, že jsme nedopatřením získali osobní údaje o osobách mladších 16 let bez příslušného souhlasu, provedeme kroky k tomu, abychom tyto údaje co nejrychleji vymazali, kromě případů, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

 

Jaké právní předpisy upravují zpracování údajů a ochranu soukromí?

Zpracování osobních údajů v ČR se řídí zejména následujícími právními předpisy:Závěr

Právní předpisy i naše obchodní strategie a s ní související způsoby zpracování Vašich osobních údajů se mohou měnit. Pokud se tyto zásady rozhodneme aktualizovat, umístíme změny na našich webových stránkách a budeme Vás o těchto změnách informovat. V případech, kdy má dojít k zásadnější změně těchto zásad, či v případě, kdy nám tak uloží zákon, budeme Vás informovat předem. Dovolujeme si Vás požádat, abyste si tyto zásady pečlivě přečetli a při další komunikaci s námi či užívání našich webových stránek tyto zásady průběžně kontrolovali.